Město Třeboň vlastní 855,49 ha lesa, z toho 794,89 ha připadá na porostní půdu a 60,60 ha na bezlesí a jiné pozemky. Majetek leží v 9 katastrálních územích. Z hlediska administrativně správní příslušnosti leží v působnosti Jihočeského kraje – Krajský úřad České Budějovice a obce s rozšířenou působností (ORP) – města Třeboně. Malá část majetku je v ORP Trhové Sviny (k.ú. Jílovice) a ORP České Budějovice (k.ú. Slavošovice a Spolí).

Celý obhospodařovaný lesní majetek se nachází v lesní oblasti (LO) 15 – Jihočeské pánve, podoblast 15b – Třeboňská pánev.

Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

  • les hospodářský – 642,95 ha porostní půdy
  • les ochranný (rašeliny) – 20,46 ha
  • les zvláštního určení (příměstské+NPR) – 131,48 ha

Pro účely zpracování lesního hospodářského plánu je tento lesní majetek považován ve smyslu vyhl. MZe č. 84/1996 Sb., za lesní hospodářský celek (LHC), který byl nazván „Městské lesy Třeboň“ a jemuž bylo IDC ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočkou České Budějovice přiřazeno číslo 212 407.

 

Společnost nabízí pro ostatní vlastníky lesa komplexní lesnické služby:

  • výkup a prodej dřeva a s tím související těžební a pěstební práce
  • výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH)