Lesnická činnost

Město Třeboň vlastní 866,38 ha lesa

Z toho 811,41 ha připadá na porostní půdu a 54,97 ha na bezlesí a jiné pozemky. Majetek leží v 10 katastrálních územích. Z hlediska administrativně správní příslušnosti leží v působnosti Jihočeského kraje – Krajský úřad České Budějovice a obce s rozšířenou působností (ORP) – města Třeboně. Malá část majetku je v ORP Trhové Sviny (k.ú. Jílovice) a ORP České Budějovice (k.ú. Slavošovice a Spolí). Celý obhospodařovaný lesní majetek se nachází v lesní oblasti (LO) 15 – Jihočeské pánve, podoblast 15b – Třeboňská pánev.

Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

  • les hospodářský – 654,48 ha porostní půdy
  • les ochranný (rašeliny) – 25,51 ha
  • les zvláštního určení (příměstské+NPR) – 131,42 ha

Městské lesy Třeboň

Pro účely zpracování lesního hospodářského plánu (platnost 1.1.2018 – 31.12.2027) je tento lesní majetek považován ve smyslu vyhl. MZe č. 84/1996 Sb., za lesní hospodářský celek (LHC), který byl nazván „Městské lesy Třeboň“ a jemuž bylo IDC ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočkou České Budějovice přiřazeno číslo 212 407.

Společnost nabízí pro ostatní vlastníky lesa komplexní lesnické služby:

  • výkup a prodej dřeva a s tím související těžební a pěstební práce
  • výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH)

„Užitkovati lesní podklad exploitačním způsobem a založiti na zmírajícím lese dočasně lesní industrii dovede každý, avšak správně hospodařiti nedovede každý, to odvede jen lesník, který má mimo znalost průmyslového zpracování dřeva též znalosti pěstění a ochrany lesa a produkce dřevní hmoty.“

Prof. Ing. Josef Opletal

© 2021 FineNet – Na netu v pohodě